Fil Suresi Gönül OkumalarımFil Suresi gönül okumalarımdan Kişiye özel zihinsel yansımaları

Sohbeti Kur’an Olanın Yolu Aydınlık Olur:(1)

Cenab-ı Allah murat ettiği takdirde bir virüs veya sinek türü böceklerle bugün yeryüzü hakimiyetine sahip süper güçleri nasıl aciz bırakabileceği, mahvı perişan edebileceği mesajının verildiği hususu;

Her türlü tedbirleri almış olmalarına rağmen toplu insan ölümlerine neden olan deprem, tsunami, sel, tufan, yanardağ gibi doğal afetlerin doğrudan Cenab-ı Allah’ın dünyada verdiği ilahi ceza olduğu;

Fıtrata (İslam) uygun olarak Allah’a kul olmayı beceren insan kendisine yapılan sinsi ve haince hileleri ilahi destekle bertaraf edebileceği;

Amerika ve Avrupa Devletlerinin Ortadoğu üzerindeki müdahalelerinin gerekçesi olarak insanlık kamuoyuna açıkladıkları “Ortadoğu rejimlerini demokratikleştirmek” olduğu, bunun yalan ve sinsice tasarlanmış bir hile olduğu arkasında yatan gerçeğin ise petrol olduğu;

O günün süper gücü olan bir Devletin, devlet dahi denemeyecek bir bölgeye (Mekke) askeri müdahale yapması ve bunun karşısında yapılan ilahi yardımı anlatan, Fil Suresi’nin kıyamete kadar her çağa sunacağı farklı mesajlar taşıdığı;

Devletlerin birbirlerine karşı esas niyetlerini gizleyip görünür gerekçelerinin bir hileden ibaret olduğu takdirde, hilekar tarafı zora sokacak ilahi afetler yaşayabileceği;

Fıtrata ve ilahi mesaja uygun yaşayan insan topluluklarının başka devletlerinin zulmünü bertaraf etmede ilahi destek almalarının mümkün olduğu;

İnsanların, fıtrata uygun olarak ilahi mesaja kulak verip yeryüzündeki yaşamlarını şekillendirmedikleri takdirde dünyanın en süper güçlü devletine de sahip olsalar ilahi afetlerle karşılaşabilecekleri;

Allah’ın cc ibadet olarak belirlediği hususları, ellerinde güç ve otorite bulunduranlar tarafından değiştirilmeye veya iptaline yönelik çalışmaların sonuç vermeyeceği;

Dinin kendisi veya bir takım ibadetlerin ekonomik faaliyetlere alet edilerek çıkar amaçlı kullanılmaması gerektiği;

İnsanoğluna ölümcül zarar veren hava akımıyla toplu olarak yayılan mikrop, virüs, hortum, tufan, kasırga ve benzeri varlıkların “Ebabil” olarak nitelendirilebileceği, fıtrata aykırı yaşayan, yüce yaratıcıya meydan okuyan toplumlara ilahi bir ceza olarak algılanması gerektiği;

Kıyamete kadar Kâbe’nin ibadet amaçlı ziyaretine beşeri manada hiçbir güç ve kudretin engel olamayacağı, insanların buraya yapacakları ziyaretten vazgeçiremeyeceği;

İslam tarihinde ki Kâbe’ye yapılan saldırıların özelliği Müslümanlar arasında ki iç çekişme sebebiyle olduğundan Ebrehe’de olduğu gibi doğrudan müdahale edilmeyip hesabının Ahirete bırakıldığı (Allahualem);

Bütün insanlara Allah’ın emri gereği İbrahim Peygamberin çağrısı olan Hac ziyaretlerinin coğrafyasını değiştirmeye kalkışmanın ilahi bir afetle bertaraf edildiği;

İslam Dininin yeryüzünde ilerlemesini engelleyici tuzak, plan, suikast, oyun, düzen her kim veya devlet tarafından düzenlenirse düzenlensin başarılı olamayacağı, karşı savunacak güçte insan kalmasa dahi Cenabı-ı Allah cc tarafından doğrudan müdahil olunacağı;

Peygamberimizin henüz doğmadığı bir zamanda yaşanan Fil olayının o coğrafyada ittifakla herkes tarafından doğrudan Allah’ın müdahalesi olarak kabul edilen bu olayın peygamberimize vahyedilmesi Onun hak Peygamber ve getirdiği dinin de hak dini olduğunun ispatı olarak değerlendirilebileceği;

Fil olayında açıkça görülen kuş sürülerinin ve attıkları helak edici taşlarla ilgili olarak nesnelerin bilinen isimlerinin zikredilmediğinin nedeni olarak surede kullanılan kelimelerin kıyamete kadar her çağa vereceği mesajlar içermesinden dolayı olduğu (Allahualem);

İslam Dininin (Sahtesi değil) Allahü Teala tarafından korunduğu ve kıyamete kadar da korunacağı;

Geçmişte olduğu gibi bu gün de haçlı zihniyetin İslam’ı yok etme hesaplarının hiç bir zaman başarıya ulaşamayacağı;

Ferasetten yoksun zayıf görüşlü insan topluluklarının fıtrata aykırı tuzaklarını, planlarını, kurnazlıklarını Allahü Tealanın insanların çıplak gözle görebileceği bir şekilde bertaraf edeceği;

Fil olayının gerçekleştiği rivayet edilen bölgede yapılacak bilimsel bir çalışma neticesinde volkanik bir hadise mi olup olmadığının tespit edilebileceği;

Fil olayında ki mucizenin  bahse konu olan özel kuş ve taşlara bağlanması kadar volkanik bir patlama neticesinde Ebrehe ordusunun perişan olmasının da aynı derecede bir mucize olay olduğu;

Mekke Müşriklerinin Fil hadisesi sebebiyle kendilerinin inançlarını hak din olarak görüyor iken, Fil Suresinin vahyedilmesiyle birlikte Peygamberimizin sahiplenmesi İslam’ın insanlar arasında hızla yaygınlaşmasına vesile olduğu;

Basiretsiz, ferasetsiz, amaçsız insanın samandan bir farkının olmadığı;

Ferasetsiz, basiretsiz, boş sözlü, amaçsız insan toplulukları yaşamlarını sinsice hilelerle dolu bir şekilde sürdürdükleri bu sebeple ömürlerini ızdırab ve sıkıntılar içerisinde tamamlayacakları;

Kuranın indirildiği yıllarda insanlar arasında Fil olayının ittifakla Allah tarafından çıplak gözle gösterilen bir mucize olduğundan şüphe edilmediği gibi Hz. Muhammed as ın Peygamber, İslam’ın da hak din olduğundan şüphe edilmemesi gerektiği;

Kişisel terörü yapan ferdin mensubiyeti bir toplumu/milleti/ümmeti/dini/camiayı genel olarak hedef almanın yanlış olduğu;

Dünyayı yöneten güçlerin Mekke ve çevresinin ekonomik değer bakımından cazibesinin bugün olduğu gibi o gün de var olduğu;

Dünyevi güç bakımından zayıf olduğu halde güçlü ordular karşısında diklenmenin maiyetindeki insanların gereksiz yere telef olmasına neden olacağı;

Dünyayı yöneten güçlerin saldırma tehlikesi karşısında telef olmamak için akıllıca politikalar geliştirerek zarar görmeden atlatılması gerektiği;

Kalp yıkmamak gerektiği, ola ki kalp sahibinin fıtratı bozulmamış Allah katında makbulüne rastlanırsa kişiyi perişan edebileceği;

Sahte gerekçelerle hak etmediği halde çevresinde ki insanı sıkıntıya sokan kimselerin zihinsel sağlığının bozulacağı ve kişiye ölene kadar ruhsal rahatsızlık vereceği;

İslam coğrafyasında ki basiret ve feraset sahibi olmayan toplumsal liderler milletini devletini iyi yönetemediğinden dünyayı yöneten güçlerin müdahaleleriyle yenmiş ekin kabukları gibi ayaklar altında ezilmelerine neden oldukları;

Kuranda dikkat çekilen Fil Olayı’nın iktisadi boyutu olduğu kadar dini boyutu da olan zamanın güçlü Hıristiyan ordusu tarafından yıkılmak istenen Kabe’nin; henüz cahiliye halkının din anlayışının fıtrata dönüştürülmesinin başlamadığı bir süreçte ilk Haçlı Seferi olarak nitelendirilebileceği ve saldırının doğrudan ilahi müdahaleyle bertaraf edildiği;

Mekke müşriklerinin bir avuç inançlı insana zulüm yapmaya başladıkları bir zaman diliminde vahyedilen Fil Suresi Müslümanların karşılaştıkları eza ve cefaya karşı sabrını artırdığı, zulümlerinden dolayı müşriklere de korku saldığı;

İslam’ın sembollerinden olan ve insan eliyle taştan yaptırdığı Kâbe’yi Haçlı ordusuna karşı koruyan İlahi kudret, kendi kudretiyle yarattığı ve gönderdiği ilahi mesajla inşa olunan inançlı kalpleri de saldırganlara karşı koruyacağı hususu;

Fil Suresi düşünsel okumalarımdan zihnime yansıdı. (2)

Estağfirullah… Estağfirullah… Estağfirullah…

Kuran Okuyunuz. O’nu okudukça kişiye özel zihinsel yansımalarını keşfedeceksiniz. Doğrusunu Allah (cc) bilir.(1) Bu yazıyı okurken “Fil  Suresi düşünsel okumalarımdan zihnime yansıdı.” cümlesini her paragrafın akabinde olduğu varsayılarak okunması tavsiye olunur.


(2)Söz konusu bu ve benzeri çalışmalarım kesinlikle meal veya tefsir çalışması olmayıp, İlgili Kur’an Suresi okumalarım esnasında zihinsel olarak fehmettiğim tespitlerdir. Kişisel olarak ibadet ve zikir amaçlı yaptığımız derslerin paylaşımından kastımızın ümmeti Kur’an okumaya yönlendirmede faydası olacağı düşüncesiyle, ayetlerin ruhuna ve surenin bütünlüğüne uygun akıl ve gönül okumaları yapmak olup Kur’an’ın ibadet muamelat ve fıkhına aykırı tespitlerin varlığı halinde ehlince uyarılmaya her zaman açık ve tashihimin beyanı olduğunu belirtmek isterim.

Bir cevap yazın